تولید پروتئین های نوترکیب صنعتی

سرویس تولید و تخلیص پروتئین های نوترکیب پیشگامان انتقال ژن می تواند تولید مقادیر زیاد پروتئین مورد نظر شما را برای مصارف صنعتی و یا دارویی با مقدار زیاد و هزینه کم امکان پذیر می سازد. محققان ما می توانند پروژه شما را از هر مرحله ای که شما می خواهید انجام دهند. این کار را می توانیم از همان مرحله اول (طراحی و سنتز ژن) و یا از پلاسمید حاوی ژن شما در دو سیستم بیانی مختلف (باکتری و پیکیا پاستوریس) انجام دهیم. گروه پیشگامان انتقال ژن با طراحی انواع tagها در دو انتهای ژن مورد نظر شما خالص سازی پروتئین مورد نظرتان را ساده تر می کند.

 

با ما تماس بگیرید.

?>