طراحی و ساخت si-RNA

خاموشی ژن از mRNA هدف بوسیله RNAi  به طور چشمگیری افزایش یافته و به یکی از ابزارهای ژنتیکی مورد استفاده برای مطالعه عملکرد ژن تبدیل گشته است. نشان داده شده است که RNA دو رشته ای (dsRNA) مکمل RNA پیامبر خاصی (mRNA) از سلول است و می تواند به طور خاص غیر فعال کردن عملکرد ژن از طریق مسیر RNAi را در سیستم پستانداران انجام دهد. RNA های مداخله گر کوچک (siRNA ها) در داخل بدن از مولکول پیش ساز های طولانی از طریق عمل یک اندونوکلئاز خاص RNAse III به نام Dicer تولید می شود. Dicer پیش ساز را به یک قطعه 22 نوکلئوتیدی دو رشته ای با overhang دو نوکلئوتیدی در انتهای 3 برش می دهد. در ادامه، siRNA حاصل در کمپلکسی به نام  RISC وارد شده و یک ترکیب پروتئین-RNA ایجاد می گردد. siRNA می تواند یک mRNA خاص را شناسایی کرده و سپس RISC سبب برش آن می گردد. نتیجه این انفعالات برش mRNA و در نتیجه خاموشی ژن مورد نظر می باشد.

گروه پیشگامان انتقال ژن می تواند طراحی و ساخت وکتورهای حاوی siRNA خاص برای ژن مورد نظر شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت انجام دهد. کافی است شما فقط کد ژن مورد نظرتان از بانک ژنی را به ما اعلام نمایید تا siRNA مناسب کارتان را در وکتور بیانی یا کلونینگی تحویل بگیرید.

ما می توانیم خدمات زیر را برای شما انجام دهیم:

  • انتخاب توالی مناسب siRNA برای ژن مورد نظر شما بر اساس تجربه ما.
  • سنتز و کلونینگ توالی در هر وکتوری که شما در نظر داشته باشید.
  • تعیین توالی سازه ساخته شده برای اطمینان از سنتز آن.
  • بسته بندی و ارسال وکتور حامل

یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

?>