پایان نامه های دانشجویی

با توجه به افزایش روزافزون پذیرش دانشجو در سطح تحصیلات تکمیلی در بسیاری از دانشگاه های کشور و کمبود فضای آزمایشگاهی برای انجام پایان نامه های دانشجویی رشته های مرتبط با ژنتیک و بیوتکنولوژی، گروه پیشگامان انتقال ژن با توجه به امکانات موجود، آمادگی همکاری با دانشجویان و اساتید محترم را دارد. دانشجویان و اساتید دانشگاهی می توانند از فضا و امکانات آزمایشگاهی ما برای انجام پایان نامه های خود استفاده کنند. محققین ما در طی گدراندن پایان نامه در کنار دانشجویان خواهند بود و به عنوان مشاور به آنها کمک می نمایند که این امر سبب افزایش سرعت کار دانشجویان خواهد شد. در صورتی که دانشجویان عزیز طرحی نداشته باشند می توانند از طرح های گروه ما در زمینه کلونینگ و انتقال ژن، مهندسی پروتئین و ژنتیک پزشکی استفاده نمایند.

?>