بیان پروتئین در باکتری ها

بیان پروتئین در مخمر ( از ژن تا پروتئین )

سیستم بیانی مخمر اقتصادی ترین سیستم بیانی یوکاریتی هم برای پروتئین های ترشحی و هم برای پروتئین های درون سلولی می باشد. این سیستم برای تولید مقادیر زیاد پروتئین های نوترکیب یوکاریوتی بسیار ایده آل است. در سیستم بیانی مخمری، سویه هایی که توانایی تولید پایدار و با دوام پروتئین نوترکیب را دارند انتخاب می شوند و نیز این سیستم تولید مقادیر زیاد پروتئین را برای محققان ممکن می کند. استفاده از این سیستم همچنین سبب کاهش چشمگیر در هزینه ها و زمان می گردد. علاوه بر این، گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن می تواند با بهینه کردن کدون ها بخصوص در مورد مخمر پیکیا پاستوریس، میزان تولید پروتئین مورد نظر شما را افزایش دهد.

فواید سیستم بیانی مخمر

  • ترانسفورماسیون پایدار
  • تولید مقادیر زیاد پروتئین نوترکیب
  • دارا بودن تغییرات پس از ترجمه موجود در پروتئین های یوکاریوتی
  • ترشح پروتئین مورد نظر به محیط کشت و در نتیجه کم کردن پروسه های مورد نیاز برای تخلیص

 

از ژن تا پروتئین در مخمر: بسته Y1

 

مراحل انجام کار

زمان مورد نیاز

ویژگی ها

مرحله 1: سنتز ژن

4 تا 5 هفته

طراحی ژن و سنتز آن

مرحله 2: ساب کلونینگ

1 تا 2 هفته

ساب کلون کردن ژن در یک وکتور بیانی مناسب

مرحله 3: انتقال به مخمر و انتخاب کلونی مناسب دارای ژن

2 تا 3 هفته

  • انتقال ژن به مخمر
  • انتخاب کلونی های مناسب

مرحله 4: بیان پروتئین نوترکیب و

 ژل اکریل آمید

1 تا 2 هفته

بیان پروتئین نوترکیب و ژل پلی اکریل آمید با رنگ آمیزی کوماسی بلو

مرحله 5: بهینه سازی بیان پروتئین

2 تا 3 هفته

  • انتخاب بهترین کلونی
  • پروفایل بیانی

برای کسب اطلاعات در مورد قیمت با ما تماس بگیرید.

یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

?>