جهش زایی هدفمند

جهش زایی هدفمند

این نوع جهش زایی، فرایند ایجاد تغییرات اختصاصی  در ساختار یک ژن می باشد. جهش زایی هدفمند نقش مهمی در زیست شناسی مولکولی داردد و باعث تسهیل تحقیقات در بسیاری از زمینه ها از قبیل مطالعه عناصر تنظیمی ژن ها، اندرکنش های پروتئین- DNA،  ساختار و فعالیت پروتئین ها، جایگاه فعال آنزیم ها و بسیاری دیگر از موارد می گردد. همچنین یک ابزار ارزشمند برای مهندسی پروتئین محسوب می گردد. سرویس جهش زایی هدفمند گروه پژوهشیپیشگامان انتقال ژن (GTP) توانایی ایجاد انواع جهش های نقطه ای، حذف و اضافه در توالی های مورد نظر شما را دارد.

فواید

 • اجتناب از ایجاد جهش های ناخواسته
 • ایجاد جهش در هر کجای ژن
 • بهینه سازی قبل از ایجاد انواع جهش ها

بسته خدماتی جامع

 پیشنهاد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن به شما استفاده از سرویس های جامع بالادستی و پایین دستی سرویس جهش زایی هدفمند از جمله تعیین توالی الگو، ساخت وکتورهای بیانی و بیان پروتئین می باشد.

 

موارد مورد نیاز جهت انجام این سرویس

 • توالی کامل نمونه شامل ژن مورد نظر و وکتور آن
 • ویژگی های جهش
 • نقشه ژنتیکی و اطلاعات مربوط به نوع مقاومت آنتی بیوتیکی
 • توصیه می گردد که 4 میکروگرم از نمونه را برای ما ارسال کنید.
 • در صورتی که نمونه شما به صورت کشت باکتریایی است به میزان لازم آن را ارسال کنید

 

اطلاعات مربوط به پروسه کار

مرحله کار

زمان مورد نیاز

نکته

طراحی پرایمر و سنتز

یک هفته

ساب کلونینگ

یک هفته

جهش زایی استاندارد

1 تا 2 هفته

این قیمت برای ژن هایی با طول کمتر از 1Kb می باشد. به ازای هر 1Kb بیشتر، مبلغ 100000 تومان اضافه می گردد.

تعیین توالی

یک هفته

تعیین توالی با استفاده از پرایمرهای فروارد و ریورس

ویژگی های تحویل محصول

 • میکروگرم از وکتور مورد نظر شما که حاوی ژن جهش یافته مورد نظر است.
 • کروماتوگرام توالی که حاوی ژن مورد نظرتان است (به صورت الکترونیکی).
 • نقشه ژنتیکی پلاسمید دارای ژن (به صورت الکترونیکی).

یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

?>