سنتز cDNA

یکی از شاخه های علم بیولوژی مطالعه Transcriptomics سلول های مختلف تحت شرایط متفاوت و بررسی میزان و نوع بیان ژن های مختلف می باشد. از روش ها و مراحل مهم در پروژه های بیولوژی ملکولی استخراج یک ملکول RNA خاص و یا کل RNA از سلول های پروکاریوتی، یوکاریوتی و یا ویروس ها می باشد. معمولاً در مرحله بعد از این ملکول های RNA استفاده شده و با بهره گیری از آنزیم Reverse Transcriptase ملکول cDNA (کتابخانه cDNA) ساخته می شود. گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن (GTP) با بهره گیری از کارشناسان ماهر و متخصصین به شما کمک می کند تا در کمترین زمان RNA مورد نظر خود و یا cDNA مطلوب خود را در اختیار داشته باشید.

 

اطلاعات در مورد قیمت

مراحل انجام کار

قیمت

زمان مورد نیاز

نکات مهم

استخراج RNA

70.000 تومان

3 تا 4 روز

قیمت به ازای هر نمونه می باشد.

تعداد بیش از 10 مورد، 60.000 تومان

سنتز cDNA

60.000 تومان

1 تا 2 روز

قیمت به ازای هر نمونه می باشد.

تعداد بیش از 10 مورد، 50.000 تومان

بهینه سازی RT-PCR

300.000 تومان

1 تا 2 هفته

واکنش RT-PCR

40.000 تومان

2 روز

قیمت به ازای هر نمونه می باشد.

تعداد بیش از 10 مورد، 30.000 تومان

یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

?>