کارکنان


                             

ساناز جمشیدی

لیسانس رشته زیست ملکولی

 مسئول آزمایشگاه

 

 

 

سمانه زارع

دانشجوی کارشناسی

حسابدار

 

  رویا میرزایی

کارشناسی ارشد ادبیات

مدیر دفتر

هما منصوری

کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 

                                                                          

                                                                                 میلاد امیری  

                                                              دانشجوی کارشناسی رشته                                                                                           بیوشیمی

                                                                        کارشناس آزمایشگاه

?>