همکاران پژوهشی


فرناز علیایی
کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی
همکار در طرح تولید فیتاز


مهرنوش مهدوی
کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
همکار در طرح تولید فیتاز


نگین افرنگ
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی
همکار در پروژه تقلبات مواد غذایی

نازنین غفاری
دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
همکار در پروژه فیتاز

زهرا اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد

همکار در پروژه بیان اینترفرون

سولماز ابوالقاسمی

کارشناسی ارشد

همکار در پروژه بیان اینترفرون

رزومه

?>