کیت استخراج DNA از باکتری

کیت استخراج پلاسمید شرکت پیشگامان انتقال ژن برای جداسازی سریع , و کارآمد DNA کل از سلول های باکتریایی طراحی شده است. استفاده از لیزوزیم و پروتئیناز K سبب کاستن آلودگی می گردد. مهمترین خصوصیات کیت استخراج پلاسمید پیشگامان انتقال ژن عبارت است از:

  • استخراج حدود 10میکروگرم DNA
  •  زمان مورد نیاز برای استخراج پلاسمید حدود 30 دقیقه
  • بی نیاز از فنل و کلروفرم
  • خلوص مناسب DNA استخراج شده

 

اطلاعات سفارش:

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری گرم منفی

(50 واکنشی)

400.000

Cat. No.

نوع کیت استخراج

واحد

قیمت (تومان)

DM04025

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری گرم منفی

(25 واکنشی)

470.000

DM04050

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری گرم منفی

(50 واکنشی)

850.000

DM04100

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری گرم منفی

(100 واکنشی)

1350.000

DM05025

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری گرم مثبت

(25 واکنشی)

500.000

DM05050

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری گرم مثبت

(50 واکنشی)

900.000

DM05100

کیت استخراج DNA ژنومی از باکتری گرم مثبت

(100 واکنشی)

1500.000

 

لازم به ذکر است که کیفیت این محصول تضمین شده می باشد و در صورت عدم کارکرد، قابل بازگشت می باشد.

?>