دانشجویان فعلی


ستاره شاه نظری:
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی
موضوع پایان نامه: بررسی پلی مورفیسم ناحیه D-Loop  میتوکندری

فرهاد فرزانه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی

موضوع پایان نامه: کلونینگ و بیان پروتئین رتپلاز

طاهره جمشیدنژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی میکروبی
موضوع پایان نامه: کلونینگ و بیان پروتئین دی آمین اکسیداز در مخمر پیکیا پاستوریس

رزومه

?>