سنتز ژن

در مقایسه با روش های قدیمی کلونینگ، سنتز ژن باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های پروژه شما می گردد و برای شما این امکان را فراهم می کند تا تنها بر روی تحقیق خود متمرکز گردید. گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن (GTP) می تواند با سرعت زیاد هرگونه ژنی را با هر تعداد نوکلئوتید طراحی و سنتز کند. طراحی مجدد ژن سبب تولید بیشترین مقدار ممکن پروتئین مورد نظر شما می گردد. این سرویس به شما این اجازه را می دهد که در کمترین زمان ممکن بتوانید پروژه خودتان را شروع کنید.

ویژگی ها:

  • صرفه جویی در هزینه ها
  • صرفه جویی در زمان
  • بهینه سازی کدون ها

 سرویس  سنتز  ژن

کلونینگ رایگان: ژن سنتز شده بطور رایگان در یک وکتورعمومی (در وکتور   Puc57)کلون می گردند و بطوررایگان ارائه میشود..

بهینه سازی ژن: اپتیمایز کردن کدون ها  بر اساس میزبان مورد نظر بصورت رایگان انجام می شود.

کیفیت سنتز ژن: ژنها بعد از سنتز بطور دو طرفه تعیین ترادف می شوند تا سکانس در خواستی دقیقا با  سکانس سفارشی مطابقت داشته باشد..

مستندات علمی: کلیه گرافها و مدارک Sequencing به همراه ژن سنتز شده ارسال میگردد.

 هزینه سنتز ژن: هزینه سنتز ژن با نازلترین قیمت در مقایسه با دیگر شرکت های سنتز کننده ژن

زمان  تحویل:  زمان تحویل با توجه به شرایط و سکانس حدود 3 تا 5 هفته خواهد بود .

مقدار DNA : 4 تا 10 میکروگروم DNA  سنتز شده پودری کلون شده در پلاسمید استاندارد

انتخاب وکتور:در صورت تمایل به انتخاب وکتور اختصاصی هزینه Subcloning جداگانه دریافت خواهد شد. انواع وکتور موجود عبارتند از :

Sequencing Primer Select Markers Length(bp)  Vector Name
AmpR 3354  pAdEasy
M13+/M13-, T7, T3 AmpR 2961  pBluescriptIISK (+)
CMV F/EF-1a ZeoR 4634 pbudce4.1
pBV220+ /pBV220- AmpR 3665  pBV220
T7, BGH rev AmpR 5428  pCDNA3.1(+)
T7,BGH rev AmpR 5514  pcDNA3.1-HisA
pCold-F & R AmpR 4392  pcold II
EGFP-N,EGFP-C KanR,NeoR 4731  pEGFP-C1
EGFP-N,EGFP-C KanR,NeoR 4733  pEGFP-N1
EGFP-N,EGFP-C KanR,NeoR 4733  pEGFP-N3
T7, T7 ter KanR,NeoR 5677  pET-11
T7, T7 ter  AmpR 4671  pET14
T7, T7 ter  AmpR 5708  pET15
T7, T7 ter  AmpR 3306 pET17
T7, T7 ter  AmpR 5543  pET21
T7, T7 ter  AmpR 5443  pET22
T7, T7 ter  AmpR 5310  pET24
T7, T7 ter  KanR 5360  pET26
T7, T7 ter  AmpR 5369  pET28
T7, T7 ter KanR 5422  pET30
T7, T7 ter  KanR 5742  pET31
T7, T7 ter  AmpR 5900  pET32
T7, T7 ter  AmpR 6106  pET39
T7, T7 ter  KanR 4640  pET-3a
T7, T7 ter  AmpR 5943  pET41a
T7, T7 ter  KanR 6029 pETM11
pFASTBAC+, pFASTBAC-  KanR 4775  pFASTBAC1
 AmpR 2884  pGapz
T7,SP6  ZeoR 3000  pGEM-T
pGEX5’, pGEX3’  AmpR 4580  pGEX-4T-1
pGEX5’, pGEX3’  AmpR 4585  pGEX-5X-2
pGEX5’, pGEX3’  AmpR 4597  pGEX-6p
pGL3F,pGL3R  AmpR 4818  pGL3-basic
——  AmpR 6092  pIRES
——  AmpR 5308  pIRES2-EGFP
 KanR,NeoR 6720  pMAL-p4X
 AmpR 4722  pmCherry-N1
 KanR,NeoR 2691  pPCR_Script
5’AOX, 3’AOX  AmpR 9276  pPIC9k
5’AOX, 3’AOX  AmpR, KanR 3593  PPICZalpha A
pQE5’, pQE3’  ZeoR 3461  pQE30
T7,pRSET rev  AmpR 2897  pRSET-A
AmpR  2686  pUC18 & 19
AmpR  2710  pUC57

 

برای سنتز  قطعه DNA   مورد نظر  سکانس آن را به آدرس aghaeepoor77@yahoo.com  ایمیل فرمائید. و یا به آدرس www.irgtp.com مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

یادآور می گردد گروه پژوهشی پیشگامان انتقال ژن نسبت به پروژه های انجام شده هیچ گونه مالکیت معنوی (در زمینه انتشار مقاله، ثبت اختراع و …) نداشته و فقط به عنوان مجری، پروژه مورد نظر را انجام می دهد. در ضمن کلیه اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت محرمانه بوده و فقط در اختیار کارفرما و مسئول پروژه قرار می گیرد.

?>