مهندسی پروتئین

 آنزیم ها دسته مهمی از ترکیبات درون سلولی هستند که در تمامی پروسه های متابولیسمی یک سلول نقش دارند. بهبود خصوصیات آنزیم ها یکی از مهمترین اهداف در بیوتکنولوژی نوین می باشد. برای استفاده از آنزیم های طبیعی در پروسه های صنعتی و دارویی نیاز به مهندسی پروتئین برای بهبود عملکرد آن ها ضروری است. روش های کلاسیک مهندسی پروتئین بر مبنای غربال گری گونه های متنوعی از یک ژن به منظور پیدا کردن مطلوب ترین حالت یک ژن استوار است. این روش ها اغلب بسیار وقت گیر و با احتمال خطا بسیار زیاد همراه است. پیشگامان انتقال ژن قادر است با استفاده از علم بیوانقورماتیک اسیدهای آمینه کلیدی در توالی پروتئین ها را شناسایی کرده و با جایگزین کردن آنها با اسیدهای آمینه دیگر، به سرعت و با کارآیی بالا پروتئین هایی را طراحی کند که خصوصیت های مورد نظر شما را داشته باشد. با استفاده از این سرویس، تغییر در فعالیت و پایداری پروتئین ها امکان پذیر خواهد بود. برخی از این تغییرات عبارت است از:

  • تغییر در فعالیت آنزیمی
  • افزایش پایداری حرارتی
  • طراحی پروتئین های Chimer
  • تثبیت پروتئین ها
  • تغییر و یا ایجاد پیوندهای دی سولفیدی

مهندسی پروتئین در گروه پیشگامان انتقال ژن با روش های زیر انجام می گیرد:

  • جهش زایی هدفمند
  • Directed evolution

با ما تماس بگیرید تا مطلوب ترین ساختار پروتئین مورد نظرتان را با یکدیگر طراحی کنیم!

?>